2017 - જીવંત શિક્ષણ

Breaking

Post Top Ad

શુક્રવાર, 9 જૂન, 2017

ધોરણ - 5 પ્રજ્ઞા અને નોન પ્રજ્ઞા વર્ગ પ્રથમ સત્ર સમયપત્રક

ધોરણ - 4 પ્રથમ સત્ર પ્રજ્ઞા અને નોન પ્રજ્ઞા વર્ગ સમયપત્રક

ધોરણ - 3 પ્રથમ સત્ર પ્રજ્ઞા અને નોન પ્રજ્ઞા વર્ગ સમયપત્રક

ધોરણ - 8 પ્રથમ સત્ર સમયપત્રક

ધોરણ - 7 પ્રથમ સત્ર સમયપત્રક

ધોરણ - 6 પ્રથમ સત્ર સમયપત્રક

ગુરુવાર, 18 મે, 2017

શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમિયાન માધ્યમિક શાળાનું મૂલ્યાંકન

શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમિયાન શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન

કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ 2017-18 નાં આયોજન અંતર્ગત માર્ગદર્શક સુચનો(ફોટા પર ક્લિક કરો)