૧ થી ૮ ના પાઠ્યપુસ્તકો - જીવંત શિક્ષણ

Breaking

Post Top Ad

૧ થી ૮ ના પાઠ્યપુસ્તકો

૧ થી ૮ ના પાઠ્યપુસ્તકો

પાઠ્યપુસ્‍તકો
શિક્ષક મિત્રો, અત્રે ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલ ધોરણ ૬ થી ૮ ના  નવા પાઠ્યપુસ્તકોની લીંક મુકેલ છે. હાલ તે સાઈટ પર ધોરણ ૬ ગુજરાતી સિવાયની તમામ  ટેક્સ્ટ બુક અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. (પાંચ વિષય- ગુજરાતી, અંગ્રેજી, ગણિત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, સામાજિક વિજ્ઞાન)  જેથી હવે તે તમામ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.   

પાઠ્યપુસ્તકો (ધોરણ : ૬ થી ૮) પ્રથમ સેમેસ્ટર 
ધોરણ :- ૬ (સેમેસ્ટર- ૧)
ગણિત સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીગુજરાતીઅંગ્રેજી
અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા 
પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ 
પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ 
પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ 
પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ 
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પુનરાવર્તન : ૧
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬શબ્દાર્થ 
પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ 
પુનરાવર્તન : ૨   પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ 

પ્રકરણ : ૯ પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૯ 

પુનરાવર્તન : ૧ પુનરાવર્તન : ૨ પુનરાવર્તન : ૧

પુનરાવર્તન : ૨ 
પુનરાવર્તન : ૨

ધોરણ :- ૭ (સેમેસ્ટર- ૧)
ગણિત સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીગુજરાતીઅંગ્રેજી
અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા 
પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ 
પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ 
પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ 
પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ 
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પુનરાવર્તન : ૧
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬શબ્દાર્થ
પુનરાવર્તન : ૧પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ 
પુનરાવર્તન : ૨ પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ 

પ્રકરણ : ૯ પ્રકરણ : ૯ પ્રકરણ : ૯ 

પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૧૦ પ્રકરણ : ૧૦ 

પુનરાવર્તન : ૨પ્રકરણ : ૧૧ પુનરાવર્તન : ૧

Marivatપ્રકરણ : ૧૨ પુનરાવર્તન : ૨


પ્રકરણ : ૧૩પુનરાવર્તન : ૧ પુનરાવર્તન : ૨ 


ધોરણ :- ૮ (સેમેસ્ટર- ૧)
ગણિત સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીગુજરાતીઅંગ્રેજી
અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા 
પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ 
પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ 
પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ 
પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ 
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પુનરાવર્તન : ૧ 
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પુનરાવર્તન : ૨
પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ 
પુનરાવર્તન : ૧પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ 
પુનરાવર્તન : ૨ પ્રકરણ : ૯ પ્રકરણ : ૯ પ્રકરણ : ૯ 

પ્રકરણ : ૧૦ પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૧૦ 

પુનરાવર્તન : ૧ પુનરાવર્તન : ૨ પુનરાવર્તન : ૧

પુનરાવર્તન : ૨ 
પુનરાવર્તન : ૨

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો